Diese Website unterstützt Internet Explorer 11 nicht mehr. Bitte nutzen Sie zur besseren Ansicht und Bedienbarkeit einen aktuelleren Browser wie z.B. Firefox, Chrome

Chov prasat v ekologickém zemědělství

Beschreibung

Ekologiètí zemìdìlci v Evropì vyvinuli nejrùznìjší systémy ustájení prasat podle dostupnosti pozemkù, pùdních vlastností, klimatu, místních zvyklostí a národních pravidel pro ekologické zemìdìlství. Tento prùvodce pøináší pøehled obvyklých systémù ustájení prasat v ekologickém zemìdìlství. Vypoèítává výhody a nevýhody rùzných systémù a poskytuje zemìdìlcùm pøíslušná doporuèení pro péèi o zdraví zvíøat. Bioinstitut, www.bioinstitut.cz

Seiten 12
Autoren Barbara Früh
Herausgeber Naturland
Erscheinungsjahr 2012
Auflage 1. Auflage
Reihe Merkblatt
Sprache Tschechisch
ISBN 978-80-87371-16-9
Bestellnummer 1621
Zurück