Ce site web ne supporte plus Internet Explorer 11. Veuillez utiliser un navigateur plus récent tel que Firefox, Chrome pour un meilleur affichage et une meilleure utilisation.

Chov prasat v ekologickém zemědělství

Description

Ekologiètí zemìdìlci v Evropì vyvinuli nejrùznìjší systémy ustájení prasat podle dostupnosti pozemkù, pùdních vlastností, klimatu, místních zvyklostí a národních pravidel pro ekologické zemìdìlství. Tento prùvodce pøináší pøehled obvyklých systémù ustájení prasat v ekologickém zemìdìlství. Vypoèítává výhody a nevýhody rùzných systémù a poskytuje zemìdìlcùm pøíslušná doporuèení pro péèi o zdraví zvíøat. Bioinstitut, www.bioinstitut.cz

Pages 12
Auteurs Barbara Früh
Éditeur(s) Naturland
Année de parution 2012
Édition 1. Auflage
Série Merkblatt
Langue Tschechisch
ISBN 978-80-87371-16-9
Numéro de commande 1621
Retour